ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για την ανάληψη μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος της Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους όπως αυτοί αναγράφονται στον παρόν έντυπο και βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στα κατα τόπους γραφεία Orbit Couriers.

Άρθρον 1.
Η απόδειξη μεταφοράς της Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή με ευθύνη του. Ο αποστολέας επίσης δηλώνει ότι είναι κάτοχος ή εκπρόσωπος του κατόχου, των προς μεταφορά αγαθών, όπως περιγράφονται από τον ίδιο στο ειδικό πεδίο, στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος εντύπου.

Άρθρον 2.
Ο αποστολέας βεβαιώνει: α) Την πλήρη και ακριβή περιγραφή των μεταφερόμενων ειδών.
β) Ότι παρέχονται στην Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλ. κλπ) για την σωστή και έγκαιρη διεκπεραίωση της αποστολής
γ) Ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευαστεί με τρόπο, ο οποίος εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του.
Η ευθύνη της συσκευασίας βαρύνει τον αποστολέα.
δ) Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, να αρνηθεί ή να διακόψει την διεκπεραίωση του αντικειμένου, όταν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι.

Άρθρον 3.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγχει το προς διεκπεραίωση αντικείμενο, σε οποιοδήποτε στάδιο της μεταφοράς του.

Άρθρον 4.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης του προς διεκπεραίωση αντικειμένου, προκειμένου να διασφαλίσει τα έξοδα και δαπάνες που απορρέουν από την εν λόγω μεταφορά (ναύλοι, δασμοί, πρακτορειακά δικαιώματα, αποθήκευτρα, κλπ).

Άρθρον 5.
Σε περίπτωση που η εξόφληση της φορτωτικής ή άλλων υπηρεσιών (αντικαταβολή, αγορά, κλπ) βαρύνουν τον παραλήπτη και αυτός αρνηθεί την εκπλήρωση της υποχρέωσής του, ο αποστολέας παραμένει υπόχρεος για την εξόφληση των εξόδων μεταφοράς, καθώς και των ενδεχόμενων εξόδων σε κάθε περίπτωση επιστροφής της αποστολής ή αποθήκευσης αυτής.

Άρθρον 6.
Σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή ζημίας του προς διεκπεραίωση αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ περιορίζεται έως του ποσού των 50,00 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100,00€ για αντικείμενα άνευ δηλωμένης αξίας. Για δήλωση μεταφοράς αξιών μεγαλύτερων των προαναφερομένων, κατόπιν Ειδική Συμφωνίας.

Άρθρον 7.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημιές, διαφυγόντα κέρδη, κλπ, από οποιοδήποτε λόγο και εάν επέλθουν

Άρθρον 8.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις πέραν του υπάρχοντος σχεδιασμού, όταν αυτές οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (όπως ορίζεται από την νομολογία) ή τυχηρό γεγονός (όπως πχ. Ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ).

Άρθρον 9.
Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στην Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ ή στους κατά τόπους αντιπροσώπους, εντός 8 ημερών από την ημερομηνία που η αποστολή περιήλθε στην ευθύνη της Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ. Καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

Άρθρον 10.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ δεν αναλαμβάνει προς διεκπεραίωση τα παρακάτω αντικείμενα. Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, χρήματα σε μετρητά ή ισοδύναμα αυτών, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ναρκωτικά, εκρηκτικά, είδη ή μέρη οπλισμού, ζώντα ζώα, πορνογραφικό υλικό και γενικότερα όλα τα είδη που συγκαταλέγονται στα Επικίνδυνα προς μεταφορά Αγαθά.

Άρθρον 11.
Η Όρμπιτ Ταχυμεταφορές ΑΕ αναλαμβάνει τη μεταφορά - διεκπεραίωση εμπορεύσιμων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής, κλπ) με ευθύνη έκδοσης από τον αποστολέα.

Άρθρον 12.
Για κάθε νομική διαφορά υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.